فایل word مقاله مقايسه جداسازي بيولوژيک فلزکادميوم از پساب توسط باکتري باسيلوس و جلبک فوکوس سراتوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه جداسازي بيولوژيک فلزکادميوم از پساب توسط باکتري باسيلوس و جلبک فوکوس سراتوس :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :13

چکیده از میان مشکلات محیط زیست می توان به آلودگی محیط زیست به وسیله فلزات سنگین اشاره کرد. در این کار تحقیقی جذب فلز سنگین کادمیوم به وسیله جلبک قهوه­ای Fucus serratus و جذب آن به وسیله باکتری باسیلوس گرم مثبت Bacillus spمقایسه شده است. روش های بیولوژیک در مقایسه با روش های مرسوم شیمیایی و فیزیکی کارایی بالاتری دارند. در این تحقیق ایزوترم و کینتیک جذب کادمیوم به وسیله باکتری و جلبک در راکتور بسته مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس معادله لانگموئیر میزان بیشینه جذب در باکتری و جلبک به دست آمده است. باکتری از پساب کارخانه فلز کاری تهران و جلبک از ساحل شهر پورنیک فرانسه جدا شده است. مطالعه کینتیک جذب کادمیوم نشان داده است، زمان تعادل برای جلبک در حدود 240 دقیقه و برای باکتری در حدود 10 دقیقه بوده است. ایزوترم جذب کادمیوم به وسیله معادله لانگموئیر تفسیر گردیده است و میزان بیشینه جذب فلز کادمیوم برای باکتری و جلبک به­ترتیب 45/0و 85/0 میلی­مول بر گرم وزن خشک جاذب بیولوژیک بوده­است

لینک کمکی