فایل word مقاله رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي معلمان مدارس شهرستان اهواز با بهر ه وري آنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي معلمان مدارس شهرستان اهواز با بهر ه وري آنان :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :24

باشد. « رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان بر بهره وری آنان » هدف اصلی این پژوهش بررسی جامعه مورد نظر این پژوهش را کلیه معلمان نواحی چهارگانه شهر اهواز که در سال تحصیلی 87 1386 مشغول خدمت می باشند، تشکیل می دهند. این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات تحلیلی مقطعی است. در ابتدا بر اساس جدول مورگان حجم نمونه مشخص شد که تعداد 266 فرم پرسشنامه کامل بدست آمد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی است و برای دست یابی به اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از دو پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ و پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان رابطه معنا داری وجود دارد، همچنین بین رضایت شغلی و مؤلفه های خودآگاهی، خودکنترلی، هوشیاری اجتماعی یا همدلی و خودانگیز ی در کل نمونه و بدون در نظر گرفتن جنس پاسخگویان و مؤلفه مهارت های اجتماعی (ارتباطی) در کل نمونه و با در نظر گرفتن جنس معلمان رابطه معن ا داری وجود دارد. بین رضایت شغلی معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد ولی تفاوت بین هوش هیجانی معلمان زن و مرد معنادار نمی باشد.

لینک کمکی