فایل word مقاله بررسي نقش رسانه ملي در فرهنگ سازي حجاب در ميان دختران دانش آموز (مورد مطالعه، منطقه 3 آموزش و پرورش)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي نقش رسانه ملي در فرهنگ سازي حجاب در ميان دختران دانش آموز (مورد مطالعه، منطقه 3 آموزش و پرورش) :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :33

این مقاله در راستای تبیین نقش تلویزیون در فرهنگ سازی حجاب در میان دختران دانش آموز، نخست بهتعریف حجاب، فلسفه و کارکردهای آن پرداخته، سپس نظام آموزش و پرورش و اهداف آن را تشریح می نماید. درادامه، به جایگاه و ویژگی های نظام تربیتی در اسلام اشاره نموده و نهایتاً نقش و اهمیت رسان ههای جمعی و کارکردآنها را توصیف م ینماید. با توجه به اینکه تلویزیون نقشی به سزا در فرآیند اجتماعی کردن افراد برعهده دارد، در اینمقاله، ابتدا به بررسی ویژگی ها و تأثیرات ویژه تلویزیون در فرهن گسازی حجاب پرداخته، سپس ضمن معرفیپژوهش انجام گرفته به اهداف، سؤالات و چگونگی مراحل انجام آن و در خاتمه به تجزیه و تحلیل داده های حاصلهاشاره می گردد

لینک کمکی