فایل word مقاله سنجش وضيعت مؤلفه‌هاي هويت ايراني‌ـ اسلامي در ميان دانشجويان و ارائه راهکارهاي مديريتي جهت ارتقاء آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله سنجش وضيعت مؤلفه‌هاي هويت ايراني‌ـ اسلامي در ميان دانشجويان و ارائه راهکارهاي مديريتي جهت ارتقاء آن :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :38

مقدمه و هدف پژوهش: این مقاله برآمده از پژوهشی که با روش توصیفی پیمایشی انجام شده است، نظر جامعه نمونه در خصوص وضعیت مؤلفه­های هویت ایرانی اسلامی از لحاظ قومی و قبیله‌ای، ایرانی، دینی (اسلامی)، مذهبی (شیعه) و جهانی جمع‌آوری، سپس با استفاده از عملیات و محاسبات آماری وضعیت هویت به لحاظ اهمیت و اولویت عضویت در جوامع، ارتباط فرهنگ ایرانی با فرهنگ اسلامی، تعلّق خاطر به هویت ایرانی اسلامی در میان جامعه آماری سنجیده شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر را با توجه به ماهیت تحقیق و موضوعیت یک پژوهش توصیفی تحلیلی است. این تحقیق با استفاده از پرسشنامه انجام شده و محقق در گام نخست اعتبار داده­های جمع‌آوری شده را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محک زده، سپس اطلاعات جمع‌آوری شده، دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق با آزمون نسبت مؤلفه­های هویت ایرانی-اسلامی مورد سنجش قرار گرفت و با آزمون فریدمن مؤلفه­های هویت ایرانی-اسلامی بر اساس اهمیت ­و رتبه درجه‌بندی گردید. یافته‌ها: نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می­دهد اکثر دانشجویان بر این باورند که: فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی عجین شده است و گسترش اسلام در جهان باعث رضایت و خشنودی‌شان می­گردد؛ بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ شیعه فاصله­ای وجود ندارد و شیعه بودن نشانه ایرانی بودن است؛ احساس تعلّق به هویت ایرانی– اسلامی دارند. نتیجه‌گیری: در راستای ارتقاء مؤلفه‌های هویت ایرانی-اسلامی در میان دانشجویان در محورهای اجرای موارد ذیل پیشنهاد می‌گردد: حفظوارتقاییکپارچگیبینهویتایرانیواسلامی؛ تأکیدبرباورهایاسلامی، ایرانی،منطقه‌ای،محلیوقومی؛ تأکیدمتوازنبرتمامیاَبعادهویت ایرانی-اسلامی در دانشگاه؛ بسترسازیبرایتربیت دانشجویانهویتیابوهویتجو در دانشگاه.

لینک کمکی