فایل word مقاله بررسي تأثير ارزش‌هاي فرهنگي بر ميزان نگهداري وجه نقد در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تأثير ارزش‌هاي فرهنگي بر ميزان نگهداري وجه نقد در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :26

مقدمه و هدف پژوهش: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش­های فرهنگی و سطح نگهداری دارایی­های نقدی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیار ارزش­های فرهنگی در این پژوهش شاخص فاصله قدرت، شاخص اجتناب از عدم اطمینان نسبت به آینده، فردگرایی و مرد گرایی است. روش پژوهش: برای اندازه­گیری ارزش­های فرهنگی از پرسشنامه هوفستد (1991) و هم­چنین برای اندازه­گیری میزان دارایی­های نقدی نگهداری شده توسط شرکت­های بورس از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اوپلر و همکاران (1999) استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی زمانی 1387-1381 بررسی و جهت آزمون فرضیه­های پژوهش از مدل­های رگرسیونی حداقل مجذور‌ها معمولی و جهت مقایسه­ این مدل­ها از آماره ­ضریب تبیین و معیارهای آکائیک و شوارتز در نرم­افزار EViews استفاده شده است. یافته‌ها: یافته­های پژوهش نشان می­دهد که شاخص­های فاصله قدرت و اجتناب از عدم اطمینان نسبت به آینده با میزان نگهداری وجه نقد رابطه مثبت و ضعیف ولی شاخص­های فردگرایی و مرد گرایی با میزان نگهداری وجه نقد رابطه منفی و ضعیف دارند. از بین متغیرهای ارزش فرهنگی، شاخص فردگرایی در کنار متغیرهای کنترلی با توجه به معیارهای مقایسه، دارای بیش­ترین تأثیر بر روی میزان نگهداری وجه نقد است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می­دهد که شرکت­های دارای نسبت اهرمی و سایر دارایی­های نقدی جایگزین وجه نقد بیش­تر، میزان وجه نقد کمتر و بلعکس شرکت­های دارای توانایی ایجاد جریان­های نقد عملیاتی بیش­تر جهت تأمین مالی داخلی در مواقع نیاز، وجه نقد بیش­تری نگهداری می­کنند.

لینک کمکی