فایل word مقاله بررسي رابطه علي بين سکوت در سازمان‌هاي فرهنگي شهر اصفهان و رفتار شهروندي با نقش ميانجي تعهد سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رابطه علي بين سکوت در سازمان‌هاي فرهنگي شهر اصفهان و رفتار شهروندي با نقش ميانجي تعهد سازماني :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

مقدمه و هدف پژوهش: این تحقیق با هدف بررسى نقش میانجی تعهد سازمانی بر رابطه علی سکوت سازمانی در سازمانهای فرهنگی شهر اصفهان و رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. روش پژوهش: این تحقیق کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشى است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان سازمان‌های فرهنگی اصفهان است. 120پرسشنامه معتبر به دست آمده با کمک نرم افزار SPSS 21 و لیزرل 5/8 با استفاده از الگوی مدل معادلات ساختاری و ضریب رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفت. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که مقدار آماره t برای بررسی رابطه علی بین کلیه متغیرها از جمله متغیرهای اصلی تحقیق از جمله سکوت سازمانی با تعهد سازمانی، تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی وسکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی از 96/1 بیشتر (05/0 >P) و در نتیجه معنی‌دار است. نتیجه‌گیری: سکوت سازمانی بر تعهد سازمانی، تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معنی‌داری دارد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که سکوت از طریق تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارد و متغیرتعهد سازمانی می‌تواند نقش متغیر میانجی‌ را داشته باشد.

لینک کمکی