فایل word مقاله بررسي رابطه رهبري اخلاقي مديران مدارس با کيفيت زندگي کاري معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رابطه رهبري اخلاقي مديران مدارس با کيفيت زندگي کاري معلمان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه رهبری اخلاقی مدیران با کیفیت زندگی کاری از دیدگاه معلمان آموزش و پرورش منطقه 10 شهر تهران است. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ‌آماری شامل کلیه معلمان زن و مرد منطقه 10 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 95 - 94 می‌باشد که شامل 625 نفر بوده است. بر طبق جدول مورگان، حجم نمونه بدست آمده 235 نفر بوده است که تمامی این افراد به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. از روش تصادفی ساده برای نمونه‌گیری استفاده شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون (1988) و رهبری اخلاقی عمادی‌فر (1388) استفاده شده است که برای تأیید پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده که آلفای کرونباخ برای کیفیت زندگی کاری و رهبری اخلاقی مدیران به ترتیب 921/0 و 879/0 بدست آمده است. در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، تی تک نمونه‌ای و رگرسیون به سوالات تحقیق پاسخ داده شده است. یافته‌ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد از دیدگاه معلمان، رهبری اخلاقی مدیران کمی از حد متوسط بالاتر است اما کیفیت زندگی کاری از حد متوسط کمتر می‌باشد. علاوه بر این، نگرش معلمان نسبت به اخلاقی بودن سبک رهبری مدیرشان رابطه مثبت و معناداری با کیفیت زندگی کاری آنان دارد. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون نیز بیانگر این است که از میان متغیرهایی که وارد معادله رگرسیونی شده‌اند، فقط متغیر اعتماد در مدل نهایی باقی مانده است که این متغیر در کل 5/31 درصد از تغییرات متغیر وابسته (کیفیت زندگی کاری) را تبیین می‌کند. نتیجه‌گیری: مدیران به عنوان رهبران آموزشی باید با برنامه‌ریزی مناسب و مستمر و رفتار ترغیبی سعی نمایند توانایی‌ها و استعدادهای نهفته کارکنان را کشف نمایند. این رهبران می‌توانند با ارتقای کیفیت زندگی کاری در بین معلمان موجب خلق ایده‌های نو، یادگیری مشارکتی، افزایش جو تفاهم، ارتقای سطح دانش حرفه‌ای، به روز شدن علم و در نهایت پیشرفت مدرسه شوند

لینک کمکی