فایل word مقاله شناسايي صلاحيت‌هاي موردنياز مروجان کشاورزي شهري از ديدگاه کارشناسان ترويج سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شناسايي صلاحيت‌هاي موردنياز مروجان کشاورزي شهري از ديدگاه کارشناسان ترويج سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

کشاورزی شهری، به‌عنوان راهبردی نوظهور در فرایند توسعه پایدار شهری مطرح شده است و ترویج یکی از سازوکارهای توسعه آن محسوب می­شود. ترویج کشاورزی شهری زمانی اثربخش خواهد بود که در ارائه خدمات ترویجی، نیروی انسانی کارآمد و توانمند به کار گیرد. پژوهش حاضر باهدف شناسایی صلاحیت­های موردنیاز مروجان کشاورزی شهری انجام شد. در این مطالعه از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شد. ابزار گردآوری داده­های تحقیق نیز پرسشنامه بود. برای سنجش روایی پرسشنامه از دیدگاه اعضای هیأت‌علمی و کارشناسان مرتبط و برای پایایی آن از پیش­آزمون و محاسبه ضریب کرونباخ آلفا استفاده شده است که مقدار این ضریب 90/0 به دست آمد. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تشکیل دادند (168=N). از میان آن‌ها نمونه 91 نفری با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد ازنظر افراد موردمطالعه صلاحیت­های موردنیاز مروجان شهری به ترتیب در هفت عامل مهارت­های برنامه­ریزی ترویجی و آموزشی، مسئولیت­پذیری خلاقانه و کارآفرینانه، توانمندی در ICT و تکنولوژی آموزشی و مهارت­های ارتباطات شهری، دانش اداری- حقوقی بالا، تجربه و دانش آموزش و یادگیری بزرگسالان، نگرش مثبت به کشاورزی شهری همراه باتجربه و دانش روزآمد، اخلاق علمی شایسته دسته­بندی می­شوند. این عوامل درمجموع 91/76 درصد از کل واریانس صلاحیت‌های موردنیاز مروجان را تبیین کردند. نتایج تجزیه‌وتحلیل واریانس یک‌طرفه دیدگاه کارشناسان در مورد عامل اول و ششم معنی­دار شد اما در مورد بقیه عوامل معنی­دار نشد.

لینک کمکی