فایل word مقاله شناسايي عوامل ايجاد رضايت روستاييان از شرکت‌هاي خدمات مشاوره‌اي، فني و مهندسي کشاورزي در شهرستان زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شناسايي عوامل ايجاد رضايت روستاييان از شرکت‌هاي خدمات مشاوره‌اي، فني و مهندسي کشاورزي در شهرستان زنجان :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :26

هدف اصلی این تحقیق توصیفی- پیمایشی شناسایی عوامل ایجاد رضایت روستاییان از شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان زنجان بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی روستاییانی بودند که طی دو سال اخیر حداقل یک بار و یا بیشتر از خدمات شرکت­ها استفاده کرده بودند (2550N=). بر اساس فرمول کوکران، 262 نفر از روستاییان با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بود. اعتبار پرسشنامه با پانل متخصصان در زمینه موضوع پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ برای مقیاس رضایت روستاییان از شرکت­های خدماتی 85/0 بود. نتایج نشان داد که عوامل ایجاد رضایت روستاییان از شرکت­های خدماتی در شهرستان زنجان در قالب پنج عامل خدمات فنی- مهندسی، خدمات آموزشی- ترویجی، فعالیت­های اجرایی- اداری، مهارت­های ارتباطی و خدمات بازاریابی تقلیل یافته و در مجموع 1/60 درصد از واریانس را پوشش می­دهند

لینک کمکی