فایل word مقاله آيا تاريخ مهندسي به فلسفه ي مهندسي نياز دارد؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله آيا تاريخ مهندسي به فلسفه ي مهندسي نياز دارد؟ :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :41

در این مقاله به بررسی تحلیلی و نقادانه ی تأثیر فلسفه ی مهندسی بر گردآوری تاریخ مهندسیآیا تاریخ مهندسی به » پرداخته می شود و به دنبال پاسخی تفصیلی به این پرسش هستیم کهاز این رو، ابتدا رابطه ی میان مهندسی و فن (/تکنیک) و سپس رابط هی .« فلسفه ی مهندسی نیاز داردمیان مهندسی و فناوری (/تکنولوژی) تعریف می شود. بر این اساس، فناوری به منزل هی نظام معرفتیتحقق یافته و مهندسی به منزله ی دانش، مهارت و فعالیت خلاقانه ی بالقوه در چارچوب و در تعامل بانظام فناورانه ی مفروض تعریف می شود. در ادامه، فلسفه ی مهندسی به عنوان حوزه ی توسعه یافته ایاز فلسفه ی فناوری معرفی شده و یادآوری می گردد فلسفه ی مهندسی دست کم با برخورداری ازمی تواند به عنوان حوزه ی فلسفی مستقلی شناخته شود. از «؟ مهندسی چیست » پرسش اصیلاین رو، برخی از مسائل و موضوعات فلسفه ی فناوری درون حوزه ی فلسفه ی مهندسی نفوذ یافته وتعمیم می یابد؛ مسائلی از قبیل تحدید حدود میان مصنوع مهندسی شده و شیء طبیعی، تحدیدحدود میان مهندسی و علم، تقدم وجودی و تاریخی میان مهندسی و علم، و خودمختاری معرفتمهندسی از بافت اجتماعی. سرانجام، با طرح برخی نمونه پرسش های قابل بررسی و گشوده، تأثیر هریک از مسائل مذکور بر آغاز و انجام گردآوری تاریخ مهندسی آشکار می شود. در نتیجه به نظرمی رسد، محققان و مورخان تاریخ مهندسی شایسته است خود را مخاطب چنین مسائل وپرسش هایی قرار داده و موضعی نقادانه و راهبردی نسبت به هر یک از آن ها اختیار کنند.

لینک کمکی