فایل word مقاله تقليل، کارکرد و اعمال مضاعف عمل گرايي در فلسفه ي زيست شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تقليل، کارکرد و اعمال مضاعف عمل گرايي در فلسفه ي زيست شناسي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :37

بحث امکان تقلیل ویژگ یها، مفاهیم، توضیحات و رو شهای زیست شناسی به ویژگی ها و مفاهیم و ...علوم بنیادین تر مانند فیزیک و شیمی خیلی زود به ادبیات فلسفه ی علم وارد شد و تا امروز ازموضوعات بحث انگیز به شمار می رود. ابتدا بسیار مختصر به بررسی این نکته می پردازم که از دیدفیلسوفان چه رویکردهایی به موضوع تقلیل ممکن شده است. سپس مفصل تر به این موضوع خواهمپرداخت که کدام یک از این رویکردها در حیطه ی زیست شناسی قابل اعما لاند و اصولاً بحثتقلیل گرایی 3 در حوز هی زیست شناسی به چه موضوعاتی درون این حوزه پیوند م یخورد. آن گاهنشان خواهم داد که یک نگاه منصفانه به سازوکار دانش زیست شناسی باعث می شود که بپذیریمهیچ یک از رویکردهای اصلی موجود به بحث تقلیل گرایی (در دفاع از تقلیل گرایی یا رد آن) با آنچه عملاً در این حوزه روی م یدهد سازگاری ندارند، و برای به دست آوردن نتیج های قابل اعتنا بایددر مورد موضوع تقلیل دیدی متفاوت (و نزدیک تر به عمل دانشمندان زیست شناس) برگرفت.پیشنهاد نهایی من در این زمینه است که تقلیل را تا حد ممکن متناسب با مفاهیم و سازوکارهایدرونی خود دانش زیس تشناسی تعریف نمود و آن گاه در زمینه ی دانش زیست شناسی اعمال کرد.در این صورت، هر چند ادعاهای ما در مورد امکان تقلیل دانش زیس تشناسی به دانش هاییبنیادین تر متواضعانه تر و ضعیف تر خواهد بود، اما تصور ما در مورد امکان این تقلیل واقع گرایان هتر وتحقق پذیرتر خواهد شد.

لینک کمکی