فایل word مقاله از ?? ?? يوناني به موجود عربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله از ?? ?? يوناني به موجود عربي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :68

در این مقاله می‎کوشم به تحلیل معنا‎شناسانه موضوع فلسفه اولی که در یونانی بدان τ ν می‎گویند _البته با اتکا به پژوهش‎های چارلز کان_ بپردازم. τ ν در یونانی بیشتر ناظر به امور در دسترس و یافت‎شدنی است، یعنی آن‌چه عرفا از «هست» مراد می‎شود. خواهم کوشید برای وضوح این بحث به معادل فارسی آن بپردازم. پس از آن با رجوع به ترجمه‎های مابعدالطبیعه و معادل‌هایی که مترجمین برای ترجمه سه لفظ τ εναι، τ ν و τ στιν، گزیده‎اند به تحلیل معناشناسانه این ترجمه‎ها خواهم پرداخت. قطعاً در این میان موجود از همه برجسته‎تر است، خواهم کوشید سابقه این واژه را در زبان عربی و دوران ترجمه عباسی روشن سازم. سرانجام نسبت معناشناسانه موجود با معادل یونانی آن پایان بخش سخن خواهد بود.

لینک کمکی