فایل word مقاله اهداف و چالش هاي سازمان همکاري شانگهاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اهداف و چالش هاي سازمان همکاري شانگهاي :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :22

از هدف های مهم سازمان همکاری شانگهای، مبارزه با تهدیدها و چالش هـایـی مـثـلتروریزم، جدایی طلبی و فراطی گری مذهبی است، بر همین اساس همکاری های مخـتـلـفمنطقه ای شکل گرفته است . هریک از کشورهای عضو سازمان با امید و اهدافی در ترکـیـباین سازمان قرار دارند، کشورهای آسیای مرکزی استفاده از امکانات اقتصادی و امنیتی چینو روسیه را برای تقویت ثبات اقتصادی و امنیتی خود مهم می دانند و چین و روسیه نیز اهدافمنطقه ای و بین المللی مهمتری دارند . سازمان همکاری شانگهای با مشکلات دیگری نیز مثلمنابــــع آب، کمبود بودجه، فروش و قاچــاق مواد مخـدر، ضعف زیرساخت های اقتصادیو سیاسی و مشکلات مرزی درون کشورهای آسیای مرکزی روبرو اسـت و هـمـچـنـیـننیازمندی های مختلف اعضاء و روابط خوب هر یک از آن ها با آمریکا می تواند به عنوان عوامـلتاثیرگذار بر سازمان باشد که در این مقاله به اختصار به آن ها پرداخته می شود .

لینک کمکی