فایل word مقاله تحول و دگرگوني تاريخي در خاورميانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحول و دگرگوني تاريخي در خاورميانه :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :24

تحولات نظام بین الملل در اوایل قرن 21 ، زمینه تصاعد بحران در خلیج فارس را فراهمآورد . علت اصلی این امر را باید در تئوری جنگ پیش دستانه و همچنین ظهور دولت هایخاکستری دانست . اگرچه، یکی دیگر از شاخص های درون ساختاری خلیج فارس را می توانمطلوبیت های اقتصادی آن دانست . شواهد نشان می دهد که اقتصاد منطقه تحت تاثیر موجهای نظام سرمایه داری بوده؛ اما در عین حال قابلیت های لازم برای تامین نیازهای اقتصادیو تکنولوژیک کشورهای صنعتی را دارا می باشد . وابستگی جهان سرمایه داری غرب به خلیجفارس ناشی از مولفه های درون ساختاری آن می باشد . جنگ پیش دستانه، مولفه هایاجتماعی منطقه خلیج فارس و همچنین ساختار ناپایدار منطقه ای که منجر به ظهوردولت های خاکستری شده، فضای امنیتی و استراتژیک خلیج فارس را تحت تاثیر قرار دادهاست .در میان مناطقی که درون محدوده های به اصطلاح خاورمیانه قابل شناسایی هستند، خلیجفارس مدل منحصر به فردی از یک منطقه ژئوپلتیک است . در حالی که به لحاظ منطقیمی تواند نیمه جنوبی خلیج فارس را یک » زیرمنطقه 1 « از جهان عرب که از آن بزرگتر استنامید . اگرچه منطقه ژئوپلتیک خلیج فارس فی نفسه یک محیط متجانس است . یعنی اینکهاکثر کشورهای تشکیل دهنده آن در زمره واحدهایی محسوب می شوند که تولیدکننده نفتبوده و می توانند بر اقتصاد جهانی تاثیر به جا گذارند . در چنین فضایی، شاهد افزایش حضورنظامی امریکا، رشد منازعات منطقه ای و افزایش قیمت نفت می باشیم

لینک کمکی