فایل word مقاله راهبردهاي توسعه پايدار اقتصادي با تأکيد بر گردشگري مطالعه موردي ناحيه سمنان و حوزه نفوذ آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله راهبردهاي توسعه پايدار اقتصادي با تأکيد بر گردشگري مطالعه موردي ناحيه سمنان و حوزه نفوذ آن :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :17

توسعه پایدار مؤلفه های مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی را در بر می گیردکه در زمینه توسعه پایدار با تاکید بر قابلیت های گردشگری، یکی از ارکان توسعه پایدارمی باشد . بررسی روند موجود نشان می دهد بسیاری از نقاط علی رغم دارا بودن قابلیت هایزیاد در گردشگری، فضاهای موجود نشانگر توسعه نیافتگی می باشد که ناحیه مورد مطالعهنیز خارج از این مستثنی نیست لذا این تحقیق با هدف شناسایی جاذبه های توریستی درحوزه سمنان انجام گرفت .نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی و تحلیلی می باشد دراین تحقیق ضمن بررسی ساختار جغرافیایی وضع موجود از دیدگاه برنامه ریزی توسعهپایدار قابلیت ها و جاذبه های ناحیه مورد مطالعه در ابعاد اکوتوریستی، فرهنگی مورد بررسیقرار گرفت و ضمن مشخص کردن قابلیت ها، محورهای توسعه با تأکید بر گردشگری ارائهگردیده است

لینک کمکی