فایل word مقاله معامله هسته اي آمريکا و هند : فرصت ها و چالش ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله معامله هسته اي آمريکا و هند : فرصت ها و چالش ها :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :33

این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که معامله هسته ای هند و آمریـکـا چـهفرصت ها و چالش هایی را برای آمریکا به دنبال دارد؟معامله هسته ای غیر نظامی آمریکا و هند از همان ابتدا بحث برانگیز بوده اسـت . بـهرغم فرصت هایی که معامله مزبور برای آمریکا در پی دارد و ازان جـملـه مـی تـوان بـهفرصت های استراتژیکی مثل متوازن کردن چین، تامین منافع در جنوب آسیا، مـبـارزه بـاتروریسم و همینطور فرصت های اقتصادی مثل باز شدن بازارهای هند رو به تجارت و سـرمایه گذاری های آمریکا اشاره کرد باید گفت این معامله با چالش های فراوانی هم روبرو بودهاست چرا که به ممنوعیت 34 ساله تجارت هسته ای آمریکا با هند پایان داده در حالـی کـههند همچنان از امضای NPT امتناع ورزیده و در سال های 1974 و 1998 اقدام به انـجـامآزمایش های هسته ای کرده است . با توجه به سابقه ی هسته ای نه چندان درخشان هند و نیزسیاست های سخت گیرایانه آمریکا در ارتباط با مسایل هسته ای ضرورت بررسی فرصت ها وچالش های پیش روی معامله هسته ای آمریکا و هند بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد

لینک کمکی