فایل word مقاله نئوتکتونيـک دامنـه جنوبـي البـرز با تأکيد بر مخروط افکنه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نئوتکتونيـک دامنـه جنوبـي البـرز با تأکيد بر مخروط افکنه ها :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :24

در مناطقی که زمین ساخت فعال می باشد اشکال توپوگرافی سـطـح زمـیـن وسیستم های هیدرولوژی نیز در ارتباط کامل با آن هستند و در نتیجه می تـوان یـکبرآورد کممی بین فعالیت های نئوتکتونیکی و فرآیندهای سطح زمین انجام داد و بـهتبیین و مدل بندی تکامل چشم انداز زمین پرداخت . در دامنه جنوبی البرز - از تهـرانتا سمنان - به دلیل حاکمیت شرایط خشک و نیمه خشک مخروط افـکـنـه هـا رامی توان در اکثر نقاط دید . شهرهای تهران و گرمسار و سمنان از جمله شهرهـایـیمی باشند که بر روی مخروط افکنه واقع شده اند . به دلیل وجود منابع سطحی و زیـرسطحی در مخروط افکنه ها و حاصلخیزی آن ها و قابلیت بهره برداری از اهمیت بالایکشاورزی و سکونتگاهی برخوردار هستند و از این رو مورد توجه ژئومورفولـوگ هـاهستند . در این پژوهش بااستفاده از مطالعات میدانی، تصـاویـر مـاهـواره ای وعکس های هوایی سعی گردیده تا داده های مورفومتریک و ژئومتریک مورد بـررسـیآماری و ریاضی قرار گرفته و در نهایت از آن ها نتایج و برداشت ژئومورفولوژیکی بـهعمل آید .نتایج این پژوهش و تحقیق نشان می دهد که ً اولا لا بین مساحت مخروط افکنـه ومساحت حوضه آبریز مربوطه همبستگی وجود دارد . ثانیا : در ایـن بـررسـی اثـرفعالیت های تکتونیکی برروی مخروط افکنه ها مشخص گردید .ً ثالثا ا : شکل مـخـروطافکنه ها و ابعاد آن ها ناشی از فعالیت فرآیندهای سطح زمین می باشد .

لینک کمکی