فایل word مقاله جلوة نکته هاي حکيمانه در ديوان ناصر خسرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله جلوة نکته هاي حکيمانه در ديوان ناصر خسرو :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :24

توجه به مضامین معرفتی و نکته های حکیمانه و بهره گیری از آن ها در رفتارهای فردی و اجتماعی از جملهوسایل مطمئنی است که فرد را به مرتبه کمال رهنمون می گردد. این حقیقت، بسیاری از سخنوران و نویسندگانقلمرو ادب فارسی را بر آن داشته تا به بیان نکته های معرفتی و آموز ههای حکیمانه بپردازند.دیوان حکیم ناصر خسرو قبادیانی نیز از جمله آثار گران قدری است که به زیور نکته های حکیمانه و تربیتیآراسته شده که در این نوشتار به اختصار به نکاتی چون طاعت پروردگار، شکر و سپاس حق، توجه به شریعت،خردگرایی، طلب دانش و ... پرداخته شده است.

لینک کمکی