فایل word مقاله مذهب، سکيولاريسم و سياست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مذهب، سکيولاريسم و سياست :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :32

در حالی که برخی بازگشت مذهب را پدیده بسیار مهم قرن حاضر می دانند، عده ای دیگرآن را چندان مهم به شمار نمی آورند و معتقدند که روند سکیولاریسم در قرن بیست و یکممانند گذشته ادامه خواهد یافت، مگر در شرایط استثنایی که بار دیگر راه برای حرکت هایمذهبی هموار شود . ادامه بحث راجع به اهمیت سیاسی مذهب می تواند نشان دهنده اهمیتمطالعه راجع به عقاید، نرم ها و ارزش های مذهبی، تاثیرگذاری ها و تاثیرپذیری های متقابلآن باشد . هدف ما در این نوشتار مشارکت علمی در اینگونه مباحث است . اصلی ترینایده های ما در اینجا این است که شرایط پسامدرن می تواند محرک اصلی چرخش به سمتمذهب باشد؛ به اضافه باید توجه داشت که اگرچه حرکت سکیولاریسم در اکثر کشورهایصنعتی غرب ادامه دارد، وضعیت در بسیاری از کشورهای جهان سوم اینگونه نیست . درجهان سوم مکاتبی مانند سوسیالیسمِ و لیبرال دمکراسی لزوما طرفداران عمده ای ندارند .این در حالی است که در این کشورها مذهب و احتمالا ناسیونالیسم و قوم گرایی به عنوانایدئولوژی های بسیج کننده مخالف، در عمل بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند .

لینک کمکی