فایل word مقاله تأثير استفاده از وسايل نوين ارتباطي (لاين، تلگرام) بر وضعيت انسجام خانواده در سال 1394 (مطالعه موردي: منطقه 1 شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تأثير استفاده از وسايل نوين ارتباطي (لاين، تلگرام) بر وضعيت انسجام خانواده در سال 1394 (مطالعه موردي: منطقه 1 شهر تهران) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

پژوهش حاضر با هدف«تأثیر استفاده از وسایل نوین ارتباطی(لاین، تلگرام) بر وضعیت انسجام خانواده در سال 1394(مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تهران) با روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه خانوارهای ساکن درمنطقه 1 شهر تهران(111356 خانوار) است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای بوده وحجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 140 خانوار بدست آمده است. با ابزار پرسشنامه‌ای که بانظر استاد راهنما توسط محقق طرح شده است و شامل 30 سؤال بود، اطلاعات لازم جمع‌آوری گردید، در بررسی فرضیه‌های تحقیق دریافت شد: با محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن و (01/0>P) بین میزان استفاده از وسایل نوین ارتباطی (لاین، تلگرام) با انسجام خانواده رابطه وجود دارد. با محاسبه آزمون کای اسکویر و (01/0>P) بین میزان استفاده از وسایل نوین ارتباطی (لاین، تلگرام) و جمع‌گرایی افراد خانواده رابطه معنی داری وجود دارد. با محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن و (01/0>P) بین میزان استفاده وسایل نوین ارتباطی(لاین، تلگرام) و پایداری خانواده، روابط صمیمی افراد خانواده، روابط با خویشاوندان، شیوه غذا خوردن افراد خانواده، شیوه برقراری میهمانی، شیوه گردش‌های خانوادگی و نحوه ارتباطات کلامی رابطه معنادار بدست آمد. همچنین آزمون یو مان-ویتنی و ضریب همبستگی بدست آمده از این آزمون این رابطه‌ها را تأیید کرده است و میزان این مؤلفه‌ها در بین خانواده از یکسانی برخوردار نبوده است.

لینک کمکی