فایل word مقاله بررسي و تحليل فضاي مجازي بر فضاي جغرافيايي و شناسايي رابطه بين احساس امنيت و اعتماد درکاربران نسبت به فضاي مجازي با توجه به ميزان استفاده از اينترنت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي و تحليل فضاي مجازي بر فضاي جغرافيايي و شناسايي رابطه بين احساس امنيت و اعتماد درکاربران نسبت به فضاي مجازي با توجه به ميزان استفاده از اينترنت :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

هدف این مقاله بررسی فضای مجازی بر فضای جغرافیایی و شناسایی رابطه بین دو مخاطره‌ی عدم احساس امنیت و بی‌اعتمادی با توجه به میزان استفاده از اینترنت در میان جمعیت نمونه 300 نفری گروه سنی 15 تا 25 سال است. برای دستیابی به این اهداف ابتدا تأثیر فضای مجازی بر فضای جغرافیایی به روش کتابخانه‌ای مشخص شد و سپس جهت شناسایی وجود یا عدم وجود ارتباط بین میزان استفاده از اینترنت و احساس عدم امنیت و بی‌اعتمادی در بین کاربران، پرسشنامه‌ای محقق ساخته مورداستفاده قرار گرفت. پس از جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss و آزمون کای اسکوئرپیرسون و آزمون همبستگی پیرسون تلاش شده است تا رابطه بین میزان استفاده از اینترنت با احساس امنیت و بی‌اعتمادی ارزیابی شود. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که امروزه فضای مجازی فضایی تأثیرگذار بر رفتار و روابط انسانی است و در رابطه بااحساس عدم امنیت و بی‌اعتمادی مشخص شد که درمجموع هرچه میزان استفاده از اینترنت در بین کاربران بالاتر باشد، احساس عدم امنیت و میزان بی‌اعتمادی نسبت به این فضا و نسبت به سایر کاربران با نسبت بیشتری افزایش می یابد.

لینک کمکی