فایل word مقاله نقش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در بهبود وضعيت فني و اقتصادي کشاورزان گندم‌کار مناطق روستايي شهرستان مشگين‌شهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نقش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در بهبود وضعيت فني و اقتصادي کشاورزان گندم‌کار مناطق روستايي شهرستان مشگين‌شهر :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :26

هدف این مقاله بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار شهرستان مشگین‌شهرمی باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، توسعه‌ای، و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع علی-مقایسه‌ای و تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کشاورزان گندمکار ساکن در روستاهای دارای دفاترICT و کشاورزان گندمکار ساکن در مناطق روستایی فاقد دفاتر ICT می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه مناسب برای این تحقیق 100 نفر بدست آمد؛ از سویی، برای برابری در آزمون و نتیجه، صد نفر از کشاورزان ساکن در مناطق روستایی فاقد دفاتر ICT به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند.

لینک کمکی