فایل word مقاله رابطه بين کيفيت حسابرسي و نوع صنعت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رابطه بين کيفيت حسابرسي و نوع صنعت :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :21

کیفیت حسابرسی موضوعی است که در تحقیقات مختلف بررسی شده و رابطه آن با پارامترهای زیادی مثلاندازه موسسه حسابرسی، شهرت و نوع صنعت شرکت صاحبکار مورد پژوهش قرار گرفته است .در تحقیق حاضر محققین به دنبال بررسی فایل word مقاله رابطه بين کيفيت حسابرسي و نوع صنعت (نوع صنعت شرکتصاحبکار که تحت حسابرسی قرار می گیرد) در ایران می باشند و در پی آنند که مشخص کنند که آیا کیفیتحسابرسی در همه صنایع یکسان است یا آنکه در برخی از صنایع کیفیت حسابرسی بیشتری را شاهدیم. به همینمنظور شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 4 طبقه کلی صنعت تحت عناوین: الف. کانی ها وفلزات، ب. منسوجات، چوب وکاغذ، ج. فلزات و خودرو، د. محصولات دارویی و خوراکی؛ طبقه بندی شده اند.برای بررسی کیفیت نیز معیار محققین، مقایسه تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارش های حسابرسی بهتفکیک پنج نوع تحریف (تحریفات مالیاتی، تحریفات در برآوردهای حسابداری، تحریفات در قوانین، تحریفاتناشی از اشتباه در بکارگیری رویه های حسابداری و کشف سایر تحریفات) از طریق مقایسه گزارش حسابرسیسال جاری و گردش سود و زیان انباشته سال آتی انجام می شود. لذا معیار کیفیت حسابرسی درصد تحریفاتکشف شده از مجموع کل تحریفات می باشد. روش تحقیق مورد استفاده، روش تحقیق دو وجهی بوده و تحلیلهای آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین آن است که در صنایع کانی ها و فلزات، کیفیت حسابرسی بالاتر ودر صنایع منسوجات، چوب و کاغذ کیفیت حسابرسی پائین تر است.

لینک کمکی