فایل word مقاله تبيين ايفاي مسئوليت پذيري اجتماعي شرکت‌ها و تأثيرآن بر خصوصيات کيفي اطلاعات مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تبيين ايفاي مسئوليت پذيري اجتماعي شرکت‌ها و تأثيرآن بر خصوصيات کيفي اطلاعات مالي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :29

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر و تبیین ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و تأثیر آن بر خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری است. برای دستیابی به این هدف، با بکارگیری ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی مبتنی بر نظریه کارول، شاخص هایی برای ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی، محیطی و اجتماعی در نظرگرفته شد و با بکارگیری روش تحلیل عاملی تأییدی، شاخص‌های مناسب هر یک از ابعاد مذکور انتخاب گردید. نمونه آماری شامل 87 شرکت طی دوره ی زمانی 1385 تا 1393 است. برای اندازه گیری میزان کارایی شرکت‌ها به لحاظ ایفای مسئولیت اجتماعی از روش تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است. بر اساس روش داده های ترکیبی و تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره و لجستیک، یافته های پژوهش نشان داد که بین ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها و ارزش پیش بینی کنندگی اطلاعات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها با سایر خصوصیات کیفی شامل ارزش تأیید کنندگی، محافظه کاری، بی طرفی، بیان صادقانه و کامل بودن رابطه ای وجود ندارد.

لینک کمکی