فایل word مقاله بررسي کارايي و تحليل حساسيت تکني کهاي عملياتي حسابداري مديريت در بهبود عملکرد شرکت ها با رويکرد تحليل پوششي داد هها (مطالعه موردي: شرکت هاي داروسازي پذيرفته شده در بورس تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي کارايي و تحليل حساسيت تکني کهاي عملياتي حسابداري مديريت در بهبود عملکرد شرکت ها با رويکرد تحليل پوششي داد هها (مطالعه موردي: شرکت هاي داروسازي پذيرفته شده در بورس تهران) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :25

موضوع جهانی شدن و افزایش پیچیدگیهای تجاری به همراه پیشرفت چشمگیر در فناوری منجر به توسعهروشها و تکنیکهای حسابداری مدیریت شده است. از طرفی امروزه با توجه به رشد و اهمیت فزاینده اینتکنیکها، ارزیابی عملکرد آن ها نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر با هدف بررسی کارایی وتحلیل حساسیت تکنیک های عملیاتی حسابداری مدیریت در بهبود عملکرد شرکتها صورت گرفته است. اینپژوهش از نظر نوع، کاربردی و از نظر زمانی، تک مقطعی محسوب میشود. استراتژی به کارگرفته شده، استراتژیتحلیل مبتنی بر مدلسازی ریاضی و با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها میباشد و جمع آوری اطلاعات بااستفاده از دو شیوه مستندات و پرسشنامه انجام گرفته است. همچنین دامنه مکانی تحقیق، شرکتهای داروسازیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دامنه زمانی آن سال 1390 میباشد. با طراحی و اجرای مدل مناسبتحلیل پوششی دادهها، میزان کارایی شرکتهای داروسازی پذیرفته شده در بورس تهران مشخص شد که نتایجمدلها حاکی از آن است که تعداد 8 شرکت که معادل 53 درصد شرکت های داروسازی می باشند، دارای کاراییکامل یعنی یک بودند. همچنین در پایان با استفاده از تحلیل حساسیت در مدلهای تحلیل پوششی دادهها، ورودی وخروجیهای حساس برای شرکتهای داروسازی مشخص گردید.

لینک کمکی