فایل word مقاله تحليل موضوعي نشريات علمي‌–پژوهشي حوزه مالي و حسابداري در ايران و مقايسه با نشريه Finance آمريکا با مدل پانل ديتا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل موضوعي نشريات علمي‌–پژوهشي حوزه مالي و حسابداري در ايران و مقايسه با نشريه Finance آمريکا با مدل پانل ديتا :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :21

این پژوهش به تحلیل موضوعی نشریات دارای رتبه علمی‌- پژوهشی حوزه مالی و حسابداری در ایران ونشریه finance آمریکا و مقایسه نتایج آنها با یکدیگر با استفاده از مدل پانل دیتا می‌پردازد.هدف پژوهش، سنجش اثربخشی رویکرد محتوایی این نشریات در چاپ مقالات با موضوع حسابداری و مالی است.جامعه آماری مربوط به یازده فصلنامه دارای رتبه علمی‌– پژوهشی در حوزه حسابداری و شش فصلنامه دارای رتبه علمی‌–پژوهشی در حوزه مالی طی دوره زمانی 1391- 1388 و مقایسه نتایج آنها با 480 عنوان مقاله منتشر شده در نشریه finance ، در طی سالهای 2011-2008 می‌باشد . روش پژوهش با استفاده ازتکنیک تحلیل محتوا از نوع کمی‌و روش تجزیه و تحلیل آماری و اقتصادسنجی است.نتایج بررسی ها نشان میدهد که در نشریات حسابداری ایران رابطه معنی دار اما ضعیفی بین تعداد مقالات منتشره و موضوع حسابداری وجود دارد. همچنین در نشریات مالی ایران رابطه مثبت و معنی داری بین تعداد مقالات منتشره با موضوع مالی وجود دارد.علاوه بر این ارتباط مثبت و معناداری بین رویکرد انتشار مقالات در نشریه finance آمریکا با موضوع مالی وجود دارد.

لینک کمکی