فایل word مقاله استفاده از تحليل مميزي (تابع تشخيص) جهت پيشبيني تداوم فعاليت شرکت ها با استفاده از برخي ارقام حاصل از صورت هاي مالي اساسي (ترازنامه، صورتحساب سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله استفاده از تحليل مميزي (تابع تشخيص) جهت پيشبيني تداوم فعاليت شرکت ها با استفاده از برخي ارقام حاصل از صورت هاي مالي اساسي (ترازنامه، صورتحساب سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :26

در این تحقیق با کمک روش تحلیل ممیزی، تداوم فعالیت شرکت ها با استفاده از برخی ارقام حاصل ازصورتهای مالی اساسی مورد ارزیابی قرارگرفته است که با استفاده از آن می توان شرکت ها را در هر کدام از دو گروهفعال و غیر فعال طبقه بندی نمود. نمونه آماری تحقیق شامل دو گروه، 51 شرکت حذف شده و 51 شرکت فعالبوده است.نتایج بدست آمده از لاندای ویلکز به عنوان آماره تعیینکننده متغیرهای موثر بر تحلیل، نشان داد که از بینمتغیرهای تحقیق، دو متغیر سود(زیان) انباشته (x ) و سود(زیان) عملیاتی (x2)بیشترین تاثیر را در تشخیص تداوم فعالیت دارا می باشند. از طرفی برای انتساب افراد به گروهها احتیاج به تعیین یک نقطه بحرانی است که از لحاظمنطقی برابر با نقطه وسط بین میانگین دو جامعه آماری است. با استفاده از نقطه بحرانی تحلیل ممیزی توانست با77 درصد پیشبینی صحیح شرکت ها را به دو گروه موفق و ناموفق از لحاظ تداوم فعالیت طبقه بندی نماید

لینک کمکی