فایل word مقاله ارائه الگوي سنجش تاثير مکانيزم هاي حاکميت شرکتي بر مديريت سود در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارائه الگوي سنجش تاثير مکانيزم هاي حاکميت شرکتي بر مديريت سود در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :33

یکی ازنقش های حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران است. نقش حاکمیت شرکتیزمانی مفید تر است که مدیران از منافع سهامداران منحرف می شوند.نمونه ای از انحراف از منافع سهامدارانمدیریت سود از طریق اقلام تعهدی است .حاکمیت شرکتی احتمالا وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد و احتمالادرک سرمایه گذاران را از اعتبار عملکرد شرکتها که بوسیله سودها در شرایط مدیریت سود ارزیابی می شود را بهبودمی بخشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مکانیزم های داخلی حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، نسبتاعضای غیر موظف هیئت مدیره، تفکیک دوپست مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) و مکانیزم خارجی (سهامداراننهادی) با مدیریت سود می باشد و متغیرهای کنترلی تحقیق عبارتند از: اندازه و اهرم مالی. جامعه آماری شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی دوره پنج ساله از سال 1383 تا پایان 1387 به تعداد 196رابطه بین متغیرها ارزیابی و آزمون شد.نتایج تحقیق (Panel Data) شرکت می باشد. و از متدولوژی داده های ترکیبینشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با مدیریت سود رابطه منفی معنیداری و بین سهامداران نهادی و مدیریت سود رابطه مثبت معنی داری وجود دارد اما بین تصدی دو پستمدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد. و بین متغیرهای کنترلی (اندازهشرکت و اهرم مالی) و مدیریت سود نیز رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی