فایل word مقاله بکارگيري هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بانک ها (مطالعه موردي: شعب بانک مهر استان خراسان رضوي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بکارگيري هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بانک ها (مطالعه موردي: شعب بانک مهر استان خراسان رضوي) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :26

در این مطالعه بهای تمام شده خدمات بانکی در 14 شعبه منتخب بانک مهر استان خراسان رضوی در سالمحاسبه و نتایج بدست آمده با نرخ مقرر نظام بانکی مقایسه (ABC) 1387 به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیتگردید. خدمات بانکی در سطح شعب نمونه شامل خدمات مربوط به جذب سپرده به تفکیک نوع آنها و تسهیلاتاز اطلاعات مالی دفاتر شعب ABC اعطایی در قالب عقود اسلامی تعریف گردیده است. به منظور بکارگیری روشو اطلاعات آماری بدست آمده از طریق مکاتبات استفاده شده است. پس از آزمون نرمال بودن داده ها با استفاده ازآماره مقایسه میانگین زوجی نمونه های منتخب، نتایج نشان می دهد که بهای تمام شده هر ریال تسهیلات اعطاییبدون احتساب مبادلات داخلی شعب(در قالب استقراض یا اعطای اعتبار به شعب دیگر) اختلاف معناداری بامیانگین نرخ سود تسهیلات اعطایی دارد. این نتایج با احتساب خدمات داخلی شعب(قیمتگذاری داخلی) نتایجمتفاوتی را نشان می دهد. این یافته ها می تواند مدیران بانک مهر را در تصمیم گیری بهتر کمک نماید.

لینک کمکی