فایل word مقاله ارائه الگويي براي تبيين ارتباط بين حاکميت شرکتي و کيفيت سود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارائه الگويي براي تبيين ارتباط بين حاکميت شرکتي و کيفيت سود :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :33

این مقاله به بررسی ارتباط بین شاخصهای کیفیت سود (کیفیت اقلام تعهدی،پایداری سود و توان پیش بینیسود) و ابعاد حاکمیت شرکتی (توانایی و کفایت) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .چون معمولا شرکتهایی که در گذشته عملکرد بهتری داشته اند ، هزینه نمایندگی باقیمانده در آنها نیز کمتر است ، لذادر این تحقیق از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بعنوان معیار اندازه گیری کفایت حاکمیت شرکتی استفاده شدهاست. برای اندازه گیری توانایی حاکمیت شرکتی نیز ، از یک شاخص ترکیبی استفاده گردیده که متشکل از ششعامل می باشد. در بررسی ارتباط تک به تک هر یک از عوامل ششگانه حاکمیت شرکتی با شاخصهای کیفیت سودمشخص گردید که هیچگونه رابطه خطی معنادار بین عوامل تو انایی حاکمیت شرکتی (درصد مالکیت اعضای هیئتمدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی ، نوع حسابرس، نوع مالکیت شرکت ، اصلی بودن شرکت و درصد سهامشناور آزاد ) و شاخصهای کیفیت سود وجود ندارد . از طرفی نتایج تحقیق بیانگر این است که شرکتهای با حاکمیتشرکتی کافی در مق ایسه با شرکتهای با حاکمیت شرکتی ناکافی ، علیرغم در نظر گرفتن یا بدون درنظر گرفتن تواناییحاکمیت شرکتی ، دارای کیفیت سود بیشتری هستند . علاوه بر این ، شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف نسبت بهشرکتهای با حاکمیت شرکتی قوی ، لزوما کیفیت سود کمتری ندارند . بطور کلی ، نتا یج بیانگر این مطلب است کهکفایت حاکمیت شرکتی نسبت به توانایی حاکمیت شرکتی، رابطه معناداری با کیفیت سود دارد.

لینک کمکی