فایل word مقاله بررسي تاثير تورم و پول غير ملي بر متغيرهاي اساسي اقتصاد با استفاده از رهيافت خودرگرسيون برداري(VAR)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير تورم و پول غير ملي بر متغيرهاي اساسي اقتصاد با استفاده از رهيافت خودرگرسيون برداري(VAR) :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :17

با توجه به اهمیت متغیرهای مهم اقتصادی به علت ماهیت تاثیرگذار بر س یستم اقتصادی، بررسی رابطه این متغیرها وهمکنش آنها بریکدیگر یکی از اولویت های پژوهشی و مطالعاتی اقتصادانان و سیاستگذاران اقتصاد است . متغییرهای اساسیهمچون تورم، به عنوان یکی از مشکلات مهم اقتصادی اثرگذار بر سیستم اقتصادی که تخصیص بهینه منابع و توزیع درآمد رابر هم زده و مانعی در امر تولید و مبادلات اقتصادی است و پول غیرملی (نرخ ارز) به لحاظ وابستگی کشور به درآمد هایارزی حاصل از فروش نفت متغیرهای می باشند که جهت بررسی و تجزیه تحلیل تاثیرگذاری آنان بر یکدیگر و دیگرمتغیرهای همچون تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مقاله با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) که در آن تمام متغیرها به صورت درونزا است و بر هیچ تئوری خاص اقتصادی تکیه نمی کند به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است در روشVARمتغیرها بطور همزمان وارد مدل می شوند. در این مقاله ابزارهای تحلیلVARشامل : واکنش آنی (IRF)و تجزیه واریانس(D.V)می باشد. تابع آنی نحوه و دوره تاثیر شوک را بر متغیر مورد نظر نشان می دهد و تجزیه تحلیل واریانس سهم میزان تغیرات متغیر راناشی از شوک های متغیر های دیگر نشان می هد . با توجه به نتایج حاصل از علیت گرنجر و تابع واکنش آنی، در ایران تورمبر نرخ ارز اثر دارد ولی نرخ ارز بر تورم از نظر آماری بی تاثیر می باشد .بطوری که شوک ناشی از تورم در 3 دوره و بطورافزایشی بر نرخ ارز اثر گذاشته است. و آزمون جوهانسون رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیر ها را نشان می دهد.

لینک کمکی