فایل word مقاله هزينه يابي بر مبناي فعاليت فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله هزينه يابي بر مبناي فعاليت فازي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :26

هزینه یابی بر مبنای فعالیت شناخته شده ترین نوآوری بیست سال گذشته در حسابداری مدیریت بوده و مفهوماولیه آن مبتنی بر این قضیه است که هزینه های سربار نباید فقط بر مبنای حجم تخصیص یابند. مسئله ای که همهرویکردهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت را تحت تأثیر خود قرار می دهد، اتکای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتبه تخمین هاست که یکی از موارد نقصان این سیستم می باشد. لذا فایل word مقاله هزينه يابي بر مبناي فعاليت فازي به عنوان یکرویکرد مرتفع کننده این نقصان، ایجاد شد. هدف ایجاد سیستم فایل word مقاله هزينه يابي بر مبناي فعاليت فازي بسط متدولوژیتخمین پارامترها بر مبنای تئوری مجموعه فازی است که میتواند دانش مرتبط با اطلاعات ذاتاً مبهم و نادرست را باسیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ترکیب کرده و آن را بهبود بخشد. در این مقاله مفاهیم مرتبط با هزینه یابی برمبنای فعالیت فازی معرفی شده و فرآیند ایجاد مدل فایل word مقاله هزينه يابي بر مبناي فعاليت فازي مورد بحث قرار می گیرد. درادامه با نحوه به کارگیری فایل word مقاله هزينه يابي بر مبناي فعاليت فازي در یک شرکت تولیدی آشنا خواهیم شد. در مقایسه باهزینه یابی بر مبنای فعالیت، سیستم فایل word مقاله هزينه يابي بر مبناي فعاليت فازي اطلاعات بیشتر و با ارزشتری را برایتصمیم گیری ارائه می دهد.

لینک کمکی