فایل word مقاله بررسي رابطه بين ترکيب هيات مديره به عنوان يکي از معيارهاي راهبري شرکتي، با عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رابطه بين ترکيب هيات مديره به عنوان يکي از معيارهاي راهبري شرکتي، با عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :22

دراین تحقیق به بررسی رابطه بین نسبت اعضای غیر اجرایی هیات مدیره با عملکرد شرکت که بوسیله نسبتهای مالی ROA ،ROE، EPSواندازه گیری می شود، پرداخته می شود. همچنین به این سوال که آیا بین عملکرد شرکت ها با نقش ترکیبی مدیریت و عملکرد شرکت ها با نقش غیر ترکیبی مدیریت تفاوتی وجود دارد یانه ، پاسخ داده شده و عملکرد شرکت ها با راهبری شرکتی قوی تر با عملکرد شرکت ها با راهبری شرکتی ضعیفتر مورد مقایسه قرار می گیرد. برای انجام این تحقیق اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران برای سال های 81 الی 85 مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر این است که هیچکدام ازاستقلال هیات مدیره و ساختار رهبری و همچنین ترکیب آنها رابطه ای با عملکرد شرکت ندارد. اما بررسی هانشان داد که حدود 76 درصد شرکت ها مورد بررسی از نقش غیر ترکیبی مدیریت برخوردار بوده و بطور میانگین60 درصد اعضای هیات مدیره آنها از مدیران غیر اجرایی تشکیل شده است.

لینک کمکی