فایل word مقاله بررسي ارتباط بين جريانهاي نقدي عملياتي، ريسک ورشکستگي و جريانهاي نقدي عملياتي آتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ارتباط بين جريانهاي نقدي عملياتي، ريسک ورشکستگي و جريانهاي نقدي عملياتي آتي :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :25

جریان های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن، شالوده و مبنای بسیاری ازتصمیم گیری ها و قضاوت های گروه های عمده استفاده کننده از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشکیل می دهد.پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین جریانهای نقدی عملیاتی، ریسکورشکستگی و جریانهای نقدی عملیاتیو « جریانهای نقدی عملیاتی جاری » با « جریانهای نقدی عملیاتی آتی » آتی میپردازد. در این راستا ارتباط بینبررسی میشود.در این تحقیق همچنین ارتباط بین جریانهای نقدی عملیاتی آتی با متغیر ،« ریسک ورشکستگی »بهدست میآید، مورد بررسی قرار ،« جریانهای نقدی عملیاتی جاری » با « ریسکورشکستگی » جدیدی که از ترکیبمیگیرد. به منظور بررسی ارتباط متغیرها با جریانهای نقدی عملیاتی آتی، از ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه (چند متغیره) استفاده شده است. در تحلیل دادهها از دادههای 93 شرکت پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران در فاصلهی زمانی سالهای 1382 تا 1387 استفاده شده است.نتایج نشان داد که بین جریانهای نقدی عملیاتی آتی با جریانهای نقدی عملیاتی جاری ارتباط معنادار قوی ومستقیمی وجود دارد. نتایج بررسی ارتباط بین ریسکورشکستگی و جریانهای نقدی عملیاتی جاری با جریانهاینقدی عملیاتی آتی نیز نشان داد که در اکثر سالهای عملیاتی، ریسکورشکستگی وجریانهای نقدی عملیاتی جاریدر پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی مؤثر بودهاند..

لینک کمکی