فایل word مقاله بررسي دقت ناوبري تلفيقي اينرسي ـ مخابراتي در فاز فرود خودکار پرنده‌هاي بدون سرنشين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي دقت ناوبري تلفيقي اينرسي ـ مخابراتي در فاز فرود خودکار پرنده‌هاي بدون سرنشين :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :16

در این مطالعه دقت سیستم‌های ناوبری مورد استفاده در فرود خودکار پرنده‌های بدون سرنشین، که از تلفیق حس‌گرهای اینرسی با سیستم‌های مخابراتی بهره می‌برند، تشریح شده است. ناوبری این پرنده‌ها در دو فاز «پایانه‌یی» و «غیرپایانه‌یی» بررسی شده است. شرایط انتهایی فاز غیرپایانه‌یی، به‌عنوان شرایط اولیه‌ی فاز پایانه‌یی منظور می‌شود؛ بنابراین ابتدا دقت یک سیستم ناوبری تلفیقی، که با الگوریتم تطابق سرعت کار می‌کند، در فاز فرود پهپاد تحلیل شده و ارتباط بین «دقت حس‌گرهای اینرسی»، «پارامترهای پروازی» و «دقت سیستم ناوبری» در قالب روابط بسته استخراج شده است. سپس، شرایط اولیه مستخرج از فاز غیرپایانه‌یی و همچنین اثر پارامترهای پروازی منتج از مانور فرود پهپاد، بر خطای سیستم ناوبری در فاز پایانه‌یی، مدل‌سازی شده است؛ تقریب‌های لازم بر مدل دینامیکی انجام شده و روابط تحلیلی که دقت سیستم ناوبری در فاز پایانه‌یی را بیان می‌کند، استخراج شده است. به‌منظور اعتبارسنجی روابط تحلیلی استخراج‌شده، فرود پرنده‌ی 200S‌h‌a‌d‌o‌w- که برای فرود خودکار از سیستم کمک‌ناوبری T‌A‌L‌S استفاده می‌کند، شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی با روابط تحلیلی به دست آمده، همخوانی بسیار بالایی دارد.

لینک کمکی