فایل word مقاله ضرايب انعطاف‌پذيري و تمرکز تنش در زانويي‌ها تحت بارگذاري مرکب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ضرايب انعطاف‌پذيري و تمرکز تنش در زانويي‌ها تحت بارگذاري مرکب :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :18

رفتار سازه‌یی زانویی‌ها به‌عنوان بخشی از یک لوله‌ی خمیده، تحت بارگذاری‌های خمشی درون‌صفحه‌یی و برون ‌صفحه‌یی)بدون فشار داخلی یا همراه با آن(بررسی شده است. ضرایب انعطاف‌پذیری و تمرکز تنش به‌عنوان مشخصه‌های این عضو، تحت بارگذاری‌های یادشده مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات آن‌ها با پارامترهای هندسی و نیز شرایط بارگذاری با استفاده از روش اجزاء محدود ارزیابی، و نتایج حاصله به‌صورت نمودار ارائه شد. همچنین نتایج حاصل از بررسی حاضر با نتایجی که از روابط تقریبی و دستورالعمل‌های موجود در منابع دیگر به دست می‌آیند مقایسه و موارد انطباق یا اختلاف نشان داده شده است.

لینک کمکی