فایل word مقاله کاربرد روش‌ نگاشت برگشتي در تحليل کشساني خميري مخازن تحت فشار با رفتار سختي سينماتيک غير خطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد روش‌ نگاشت برگشتي در تحليل کشساني خميري مخازن تحت فشار با رفتار سختي سينماتيک غير خطي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :10

تحلیل کشسانی ـ خمیری مخازن تحت فشار نقش مهمی در طراحی آنها دارد. برای انجام این تحلیل استفاده از یک روش محاسباتی مناسب ضرورت دارد. «نگاشت برگشتی» یک روش محاسباتی مناسب برای تحلیل مسائل غیرخطی است. در این تحقیق با استفاده از این روش یک استوانه‌ی جدارضخیم تحت فشار داخلیِ تغییر به‌صورت کشسانی ـ خمیری تحلیل شده است. رفتار ماده، غیرخطی با سخت‌شوندگی سینماتیک فرض شده است. از مدل فردریک ـ آرمسترانگ برای بیان معادلات اساسی و معیار تسلیم فون‌میسس برای ارزیابی رفتار ماده استفاده شد. با استفاده از معادلات گسترش‌یافته‌ی روش نگاشت برگشتی برای رفتار فوق در تحلیل استوانه‌ی جدارضخیم، نمودار تنش ـ کرنش سازه تحت بارگذاری دوره‌یی تعیین شد. مقایسه‌ی نتایج حاصله با نتایج ناشی ازروش اجزاء محدود نشان‌گر انطباق قابل ملاحظه‌ی این نتایج است.

لینک کمکی