فایل word مقاله تعميم راهکار هدايت کاپا به منظور بهبود مسير بازگشت به محل معين يک سامانه ي هوايي با قيد کمترين سرعت فرود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تعميم راهکار هدايت کاپا به منظور بهبود مسير بازگشت به محل معين يک سامانه ي هوايي با قيد کمترين سرعت فرود :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :13

طراحی سامانه‌ی هدایت محوله‌ی بازگشتی به محل معین، به‌دلیل ضرورت و راهبردی‌بودن این فنّاوری همیشه مورد توجه محققان حوزه‌ی فنّاوری بوده است. در تحقیق حاضر به تعمیم راهکار هدایت کاپا برای بهبود مسیر پرواز سامانه‌های هوایی غیر فعال بازگشت به محل معین، با قید کمترین سرعت فرود در صفحه‌ی عمودی پرداخته شده است. مسیر طراحی‌شده توسط راهکار پیشنهادی نسبت به حالت احتساب ضرایب ناوبری ثابت بهبود یافته است به‌طوری‌که نرخ تغییرات شتاب و همچنین مقدار سرعت نهایی در صفحه‌ی عمودی به حداقل رسیده است. نتایج مطالعات موردی نشانگر بهبود تاریخچه زمانی شتاب وارد بر محموله و همچنین کنترل بردار سرعت نهایی وسیله پرنده مورد نظر می‌باشد.

لینک کمکی