فایل word مقاله مطالعه‌ي تجربي تأثير تخت‌کردن لوله بر ضريب انتقال حرارت در جوشش جابه‌جاييِ داخل لوله‌ي ميکروفين‌دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه‌ي تجربي تأثير تخت‌کردن لوله بر ضريب انتقال حرارت در جوشش جابه‌جاييِ داخل لوله‌ي ميکروفين‌دار :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :12

در مطالعه‌ی حاضر، ضمن بررسیِ مسئله‌ی جوشش اجباری مبرد a134R- داخل لوله‌های افقی میکروفین‌دارِ تخت، اثرات ناشی از تخت‌کردن مقطع بر انتقال حرارت بررسی شده است. دستگاه آزمایش، یک سیستم کامل تبرید تراکمی بخار مجهز به کلیه‌ی وسایل اندازه‌گیری مورد نیاز است. در این راستا، لوله‌هایمیکروفین‌دارِ گِرد با قطر خارجی 952 میلی‌متر به چهار میزان متفاوت، با ارتفاع داخلی66، 55، 38 و 28 میلی‌متر تخت شده‌اند. داده‌های تجربی برای لوله‌های میکروفین‌دارِ تخت در محدوده‌ی سرعت جرمی k‌g/m$^2$s 10774 و محدوده‌ی کیفیت بخار 095025 جمع‌آوری می‌شود. نتایج حاصله حاکی از آن است که ضریب انتقال حرارت در لوله‌های تخت با افزایش کیفیت بخار، و سرعت جرمی مشابه لوله‌ی گرد با ثابت‌ماندن سایر شرایط افزایش می‌یابد. همچنین ضریب انتقال حرارت با افزایش میزان تخت‌شدگی لوله افزایش می‌یابد. با استفاده از نتایج به دست آمده از آزمایش رابطه‌یی برای پیش‌بینی ضریب انتقال حرارت در لوله‌های میکروفین‌دار تخت ارائه می‌شود.

لینک کمکی