فایل word مقاله طراحي، ساخت و آزمون نمونه‌ي مهندسي رانش‌گر گاز سرد جهت به‌کارگيري در شبيه‌ساز سه درجه آزادي ديناميک وضعيت ماهواره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله طراحي، ساخت و آزمون نمونه‌ي مهندسي رانش‌گر گاز سرد جهت به‌کارگيري در شبيه‌ساز سه درجه آزادي ديناميک وضعيت ماهواره :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :22

هدف اصلی این پژوهش، طراحی، ساخت و آزمون رانش‌گر گاز سرد با توجه به نیازهای مأموریتی یک شبیه‌ساز سه درجه آزادی دینامیک ـ وضعیت ماهواره است. برای این منظور، در گام نخست به شناسایی ساختار و مأموریت شبیه‌سازهای دینامیک وضعیت پرداخته، سپس با تعریف الزامات مأموریتی شبیه‌ساز 1001 )ساخته شده در آزمایشگاه تحقیقات فضایی(، لزوم بهره‌مندی از مجموعه رانش‌گرهای گاز سرد را به عنوان عملگرهای زیرسیستم کنترل وضعیت در این شبیه‌ساز تبیین می‌کنیم. تشریح کامل فرایند طراحی سیستمی مجموعه‌ی رانش‌گر گاز سرد در چهار فاز طراحی مفهومی، طراحی مقدماتی، طراحی جزئی و طراحی نهایی به همراه الزامات طراحی هریک از المان‌ها و پروسه ساخت و آزمون تجهیزات، در این مقاله ارائه شده است. این فرایند در فازهای مختلف با بهره‌گیری از معادلات اولیه‌ی طراحی، مقایسه‌ی آنها با شبیه‌سازی‌های عددی به کمک نرم‌افزار فلوئنت، ساخت نمونه‌ی تحقیقاتی و آزمون آن در شرایط واقعی انجام پذیرفته که جزئیات آن، در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لینک کمکی