فایل word مقاله بررسي ارتباط بين حمايت سازماني درک شده با عملکرد شغلي معلمان تربيت بدني استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ارتباط بين حمايت سازماني درک شده با عملکرد شغلي معلمان تربيت بدني استان گلستان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :18

هدف: هدف پژوهش حاضر، فایل word مقاله بررسي ارتباط بين حمايت سازماني درک شده با عملکرد شغلي معلمان تربيت بدني استان گلستان بود. روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان گلستان به تعداد 650 نفر بود که بر حسب فرمول کوکران، 242 نفر به شیوه انتخاب تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از پرسش‌‌نامه‌های حمایت سازمانی درک شده یاواس و باباکوس (2009) و عملکرد شغلی بابین و بالس (2004) استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحقیق رابطه‌ی معنی‌داری را بین پنج بعد حمایت سازمانی درک شده با عملکرد شغلی نشان داد. در تحلیل رگرسیونی نیز نتایج نشان داد آموزش و توانمندسازی توان پیش‌بینی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی را دارند. نتیجه گیری: پیشنهاد می‌شود مسئولان و مدیران آموزش و پرورش و مدارس استان گلستان با حمایت سازمانی مناسب از معلمان تربیت بدنی، به بهبود عملکرد شغلی این معلمان کمک نمایند.

لینک کمکی