فایل word مقاله تعيين رابطه حمايت سازماني ادراک شده و توانمندسازي کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تعيين رابطه حمايت سازماني ادراک شده و توانمندسازي کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

هدف: تحقیق حاضر در پی بررسی ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور است. روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و در زمر پژوهش‌های کاربردی قرارمی‌گیرد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور در سال (93 ـ 92) می‌باشد. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان170 نفر بوده که با استفاده از روش تصادفی ساده از سراسر استان‌های غرب کشور جمع شدند. به منظورجمع‌آوری اطلاعات، ازپرسش‌نامه استاندارد حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر (1986) و پرسش‌نامه توانمندسازی اسپریتزر (1995) استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد بین حمایت سازمانی ادراک شده با توانمندسازی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد (001/0 p<). همچنین نتیجه تحلیل رگرسیون نشان دادکه بیش از 19درصد از تغییرات توانمندسازی به وسیله مؤلفه حمایت سازمانی قابل تبیین است. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها، کارمندانی که بیشتر مورد حمایت سازمانی قرار می-گیرند و آن را ادراک می‌کنند، توانایی کنترل تغییرات محیطی را دارند و تغییرات مختلف سازمانی، توانمندسازی آنها را بدنبال خواهد داشت.

لینک کمکی