فایل word مقاله ديدگاه صاحب نظران در باب چالش‌هاي ارزيابي مربيان ملي با رويکرد تصميم محور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ديدگاه صاحب نظران در باب چالش‌هاي ارزيابي مربيان ملي با رويکرد تصميم محور :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :21

چکیده هدف: هدف از انجام این تحقیق، تحلیل دیدگاه صاحب‌نظران در چالش‌های ارزیابی مربیان ملی با رویکرد تصمیم محور بود. روش تحقیق: تحقیق حاضر به‌روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. ابزار تحقیق شامل پرسش‌نامه‌ای در 35 سوال پاسخ‌بسته که روایی آن تائید و طی یک مطالعه مقدماتی ضریب‌پایایی آن 974/0 تعیین(01/0 Pیافته‌ها: ارزیابی مربیان به‌ترتیب بر اساس مهارت‌های رهبری و توان فنی بوده و مهارت‌های ویژه، توان عملیاتی در اولویت برابر و مهارت‌های ارتباطی مربیان در اولویت آخر قرار گرفته‌اند. در شرایط مطلوبِ ارزیابی مربیان در همه‌ی معیارها میان نظرات گروه‌های 5گانه تفاوت معنی‌داری وجود داشت (Pنتیجه‌گیری: از آنجایی‌که ارزیابی مربیان بیشتر بر مبنای مهارت‌های رهبری آنان صورت می‌گیرد، مناسب است ارزیابی به‌ترتیب برمبنای مهارت‌های ویژه و مهارت‌های رهبری آنان صورت گیرد. مهارت‌های فنی و عملیاتی مربیان در اولویت‌های بعدی قرار دارند. واژه های کلیدی: چالش‌ها، ارزیابی عملکرد، مربیان ملی.

لینک کمکی