فایل word مقاله وضعيت ايمني حريم‌ها، خطوط، تجهيزات و لوازم ورزشي در فضا‌هاي تفريحي و ورزشي، جنگل‌ها و بوستان‌هاي‌ منطقه 4 تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله وضعيت ايمني حريم‌ها، خطوط، تجهيزات و لوازم ورزشي در فضا‌هاي تفريحي و ورزشي، جنگل‌ها و بوستان‌هاي‌ منطقه 4 تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

هدف: در شهرهای بزرگ، پارک‌ها و بوستان‌ها از مهم‌ترین مکان‌هایی هستند که بخش عمده‌ی اوقات فراغت خانواده-ها را در خود جای می‌دهند، لذا لازم است دارای سطح مطلوبی از ایمنی باشند. به همین علت پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت ایمنی حریم‌ها، خطوط، تجهیزات و لوازم ورزشی در فضا‌های تفریحی و ورزشی، جنگل‌ها و بوستان-های منطقه 4 تهران انجام شد. روش‌ها: 247 پارک و بوستان این منطقه با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند. از آمار توصیفی و استنباطی برای بررسی وضعیت ایمنی مدنظر استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که وضعیت ایمنی حریم‌ها و خطوط و تجهیزات و لوازم ورزشی در فضا‌های تفریحی و ورزشی، جنگل‌ها و بوستان‌های منطقه چهار به طور کلی 35 درصد رعایت شده بود و در نواحی مختلف این منطقه هم هیچ ناحیه‌ای وضعیتی بهتر از ضعیف نداشت. نتیجه‌گیری: وضعیت ضعیف ایمنی مورد ارزیابی نشان داد که نیاز است در قالب برنامه‌های مختلف کوتاه، میان و بلند مدت به ترتیب اولویت در ارتقاء این ایمنی بویژه در بخش کودکان اقدامات عملی انجام شود. مهم‌ترین این اقدامات در قالب پیشنهادهای همین تحقیق آورده شده‌اند.

لینک کمکی