فایل word مقاله بررسي تعلل در کار و ارتباط آن با خودکارآمدي و ابعاد کمالگرايي (مطالعه موردي: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تعلل در کار و ارتباط آن با خودکارآمدي و ابعاد کمالگرايي (مطالعه موردي: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :26

چکیدههدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تعلل در کار و ارتباط آن با خودکارآمدی و ابعاد کما‌ل‌گرایی در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بود.روش‌شناسی: نمونه‌ای تصادفی از کارکنان به حجم 110 نفر انتخاب و اطلاعات جمع آوری شده توسط پرسش‌نامه‌های تعلل‌ورزی تاکمن (1991)، کمال‌گرایی فلت (2005) و خودکارآمدی شوارتز (1999) با استفاده از آزمون تی تک نمونه‌ای، تی مستقل، تحلیل واریانس، توکی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج گویای شیوع 7/19% تعلل در میان کارکنان بود. در حالی‌که رابطه معناداری بین کارکنان با تحصیلات مختلف و بین مردان و زنان به دست نیامد. نتایج نشان داد میزان شیوع تعلل در بین کارکنان متأهل/ مجرد، مدیر/کارمند و افراد با سن و سابقه خدمت مختلف، تفاوت معناداری داشت. همچنین، نتایج نشان داد تعلل با خودکارآمدی و کمال‌گرایی مثبت رابطه منفی و با کمال‌گرایی منفی رابطه مثبت داشت. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد، خودکارآمدی 10 درصد تعلل را پیش‌بینی می‌کند.نتیجه‌گیری: با تعدیل کمال‌گرایی منفی و افزایش خودکارآمدی و کمال‌گرایی مثبت، می‌توان میزان تعلل را در بین کارکنان سازمان‌ها کاهش داد و به بازده بیشتری دست یافت.

لینک کمکی