فایل word مقاله رابط? جامعه پذيري سازماني و تعهد روانشناختي بازيکنان به تيم هاي فوتبال اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رابط? جامعه پذيري سازماني و تعهد روانشناختي بازيکنان به تيم هاي فوتبال اصفهان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :26

هدف: هدف این تحقیق تعیین رابطه بین جامعه‌پذیری سازمانی و تعهدروانشناختی بازیکنان به تیم‌های فوتبال اصفهان بود. روش‌شناسی: روش تحقیق به لحاظ نوع توصیفی ـ همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است که جمع آوری داده‌های آن نیز به صورت پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق را کلیه بازیکنان تیم‌های لیگ برتر اصفهان و بازیکنان تیم‌های حاضر در لیگ آسیاویژن استان اصفهان تشکیل داده بودند (300 نفر)، که از این تعداد تعداد 169 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای گزینش شدند. ابزار اندازه‌گیری تحقیق دو پرسشنامه استاندارد جامعه‌پذیری سازمانی جونز (1986) و تعهد روانشناختی به تیم ماهونی (2000) بود که روایی و پایایی آنها مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (مانند جداول و نمودارها) و روش‌های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تی تک نمونه‌ای و رگرسیون) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین جامعه‌پذیری سازمانی و ابعاد آن یعنی جامعه‌پذیری رسمی، جمعی، فردی، پیوسته و گسسته با تعهد روانشناختی به تیم همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت، ولی بین جامعه‌پذیری غیر‌رسمی با تعهدروانشناختی به تیم رابط معناداری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: بنابر نتایج تحقیق می‌توان گفت چنانچه مدیران و مسئولین تیم‌های فوتبال اصفهان شرایط طی نمودن فرایند جامعه‌پذیری را برای بازیکنان و اعضای جدیدالورود به تیم ایجاد نمایند، تعهدروانشناختی آنها به تیم افزایش خواهد یافت.

لینک کمکی