فایل word مقاله ارزيابي و رتبه بندي هوش فرهنگي مديران تربيت بدني دانشگاه فني و حرفه‌اي با تکنيک تاپسيس فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي و رتبه بندي هوش فرهنگي مديران تربيت بدني دانشگاه فني و حرفه‌اي با تکنيک تاپسيس فازي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :18

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای کشور با ‏رویکرد تاپسیس فازی بود.‏‎ ‎ روش‌شناسی : جامعه آماری پژوهش شامل مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای (134 نفر) بود. حجم‎ ‎نمونه‎ ‎بر اساس‎ ‎فرمول‎ ‎کوکران 100‏‎ ‎نفر،‎ ‎و روش‎ ‎نمونه‎ ‎گیری‎ ‎بصورت‎ ‎تصادفی ساده‎ ‎‏ بود. برای ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران از ‏پرسشنامه ای شامل 20 سئوال استفاده شد که 4 سئوال مرتبط با هوش راهبردی یا فراشناختی، 6 سئوال مرتبط با هوش ‏دانشی یا شناختی، 4 سئوال مرتبط با هوش انگیزشی و 6 سئوال در رابطه با هوش رفتاری بود. در حوزه علم تصمیم گیری، ‏هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی بر اساس تکنیک تاپسیس فازی به عنوان یکی از تکنیک های چند معیاره مورد ارزیابی ‏قرار گرفت.‏ یافته ها : بر اساس نتایج تحقیق مدیران تربیت بدنی دانشگاه های فنی و حرفه ای بر اساس ابعاد چهارگانه هوش فرهنگی در ‏قالب مقیاس کلامی – فازی مورد سنجش و طبق تکنیک تاپسیس فازی مورد رتبه بندی قرار گرفتند به طوری که مدیران ‏دانشگاه های زنجان (دخترانه)، تبریز (پسرانه) و اصفهان (پسرانه) در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.‏ نتیجه گیری: با توجه به وجود تفاوت در میزان هوش فرهنگی افراد، پیشنهاد می شود که ابتدا میزان هوش فرهنگی مورد ‏سنجش قرار گیرد تا پس از شناخت نقاط ضعف و قوت مدیران، نسبت به دوره های آموزشی متناسب اقدام شود.‏

لینک کمکی