فایل word مقاله بررسي رابطه عزت نفس و توسعه سازماني با رضايت شغلي معلمان تربيت بدني شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رابطه عزت نفس و توسعه سازماني با رضايت شغلي معلمان تربيت بدني شهر کرمانشاه :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه عزت نفس و مؤلفه‌های توسعه سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی بود. روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع دبیرستان دور اول و دوم شهر کرمانشاه بود که از بین آنها110 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی و با استفاده از فرمول یامان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های عزت نفس ‌کوپر اسمیت(1990)، رضایت شغلی دالت و همکاران(1966) و توسعه سازمانی فیلبین(2009) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، ازآزمون کلموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن بود که بین ابعاد عزت نفس (عزت‌نفس -شغلی، خانوادگی و اجتماعی) با توسعه سازمانی، رضایت شغلی ارتباط معناداری وجود داشت (1 0/0 p≤). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه‌های توسعه سازمانی 51 درصد تغییرات رضایت‌شغلی را تبیین کرد. همچنین، مؤلفه‌های عزت نفس 30 درصد تغییرات رضایت شغلی را تبیین کردند. علاوه بر این، تفاوت معناداری بین جنسیت با توسعه سازمانی، عزت نفس و رضایت‌ شغلی وجود داشت (5 0/0 p≤). نتیجه گیری: بنابراین برای شکوفایی آموزش و پرورش در بخش تربیت بدنی، توجه بیشتری به ابعاد سازنده توسعه سازمانی، عزت‌نفس معلمان تربیت بدنی و عوامل انگیزشی آنها جهت تامین رضایت شغلی و افزایش اثربخشی سازمانی گردد

لینک کمکی