فایل word مقاله ارائه مدل اثر مهارت‌هاي ارتباطي برالگوي مديريت کوانتومي مديران و نقش آن برچابکي سازماني: مطالعه موردي سازمان‌هاي ورزشي اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارائه مدل اثر مهارت‌هاي ارتباطي برالگوي مديريت کوانتومي مديران و نقش آن برچابکي سازماني: مطالعه موردي سازمان‌هاي ورزشي اصفهان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :17

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثرگذاری مهارتهای ارتباطی بر الگوی مدیریت‌کوانتومی مدیران و نقش آن بر چابکی سازمانی، سازمانهای ورزشی می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش حدود 405 نفر از مدیران و کارشناسان ورزشی سازمانهای ورزشی شهر اصفهان بودند که به‌صورت تصادفی طبقه‌ای، انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ویژگی‌های مشخصات‌فردی، پرسشنامه های مهارتهای ارتباطی بارتون‌جی(1990)، مدیریت‌ کوانتومی نظری و بصراوی(2014) و چابکی سازمان شریفی و ژانگ (2010) بودند. به‌ منظور تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری علوم اجتماعی در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مهارتهای ارتباطی بر مدیریت‌کوانتومی تأثیر خطی و مثبت داشته، همچنین از اثر مهارتهای ارتباطی بر چابکی سازمان نتیجه معنادار و خطی مثبت گزارش شد. بنابراین مدیران سازمانهای ‌ورزشی کشور می‌توانند با بهره‌گیری از یافته‌های این مطالعه و آگاهی از مهارتهای ارتباطی در الگوی مدیریت ‌کوانتومی در سازمانهای ورزشی فرآیند و ساختارهای خود را به سمت پویایی و چابکی بیشتر پیش ببرند تا در جهت توسع ورزش در کشور گام بردارند

لینک کمکی