فایل word مقاله بررسي ارتعاشات آزاد و اجباري پوسته استوانه اي کامپوزيتي محتوي سيال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ارتعاشات آزاد و اجباري پوسته استوانه اي کامپوزيتي محتوي سيال :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :25

در این مقاله ارتعاشات پوسته‌ی استوانه‌ای کامپوزیتی با مایع داخلی و با شرایط مرزی دو سر ساده بررسی شده است. پوسته از کامپوزیت چند لایه تشکیل شده است . برای حل معادلات حاکم بر پوسته از تئوری برشی مرتبه اول استفاده می‌شود. روابط کرنش- تغییر مکان و انحناء- تغییر مکان بر مبنای تقریب اول لاو نوشته شده است، فرکانس‌های طبیعی پوسته استوانه‌ای کامپوزیتی محتوی سیال، از روش انرژی و بر اساس اصل انرژی پتانسیل کمینه محاسبه شده است‌. سیال ایده‌آل فرض شده است‌. بر مبنای معادلات و روابطی که از حل تحلیلی بدست آمده اند، یک کد کامپیوتری به زبان متلب به منظور به دست آوردن جواب برای تحلیل ارتعاشات پوسته‌ نوشته شده است. برای بررسی دقت نتایج به دست آمده، پوسته استوانه‌ای کامپوزیتی در نرم افزار آباکوس مدلسازی شده و آنالیز مودال در مورد آن انجام شده است. همچنین اثر پارامترهای مختلف از جمله وجود سیال، چگالی و ارتفاع سیال، زاویه الیاف و برخی پارامترهای هندسی بر فرکانس‌های طبیعی پوسته در دو حالت پوسته خالی و محتوی سیال بررسی شده است. پاسخ دینامیکی گذرای پوسته محتوی سیال تحت بار ضربه‌ای جانبی بر اساس روش جمع مودها به دست آمده است. در پایان اثر بارگذاری پایا و فرکانس تحریک بر ارتعاشات پوسته استوانه‌ای کامپوزیتی محتوی سیال بررسی -شده است.

لینک کمکی